My new red hat on Sunday Janaury 27, 2008
I got myself a winter hat
newhat080127_1.jpg
newhat080127_2.jpg
newhat080127_3.jpg
newhat080127_4.jpg
newhat080127_5.jpg
newhat080127_6.jpg
newhat080127_7.jpg